Spīdmintona noteikumi


1 Izloze

1.1. Pirms spēles uzsākšanas abas puses izlozē izvēlas tiesības uz vienu no diviem punktiem 1.1.1 vai 1.1.2:

1.1.1.servēt vai uzņemt servi;

1.1.2.sākt spēli vienā vai otrā laukuma pusē.

1.2. Izlozē zaudējusī puse izdara izvēli no atlikušā varianta.

2 Punktu skaitīšana

2.1. Spēle var sastāvēt no trīs setiem: lai uzvarētu spēli, jāuzvar 2 seti.

2.2. Setu uzvar puse, kura pirmā iegūst 16 punktus, izņemot gadījumus, kuri minēti punktā 2.4.
2.3. Puse, kura uzvar izspēlē, savam rezultātam pieskaita vienu punktu. Puse ir uzvarējusi izspēlē, ja pretējā puse ir pieļāvusi kļūdu vai ja spīderis piezemējas pretinieka laukuma pusē.
2.4. Ja rezultāts ir 15:15, puse, kura pirmā iegūst divu punktu pārsvaru, ir uzvarējusi setu.
2.5. Puse, kura zaudējusi setu, pirmā servē nākamajā setā.

3 Laukumu pušu maiņa

3.1. Spēlētāji maina laukuma puses:

3.1.1. pēc pirmā seta;

3.1.2. pēc otrā seta beigām, ja ir jāspēlē trešais sets;

3.1.3. un trešā seta laikā ik pēc 6 punktiem.

3.2. Gadījumā, ja laukuma pušu maiņa nav notikusi kā minēts punktā 3.1., tad tas ir darāms nekavējoties pēc izspēles, kad ir atklāta kļūda. Punktu skaitīšana tiek turpināta.

4 Serve (Spēles sākums)

4.1. Pareiza serve:

4.1.1. neviena no pusēm nedrīkst pārmērīgi aizkavēt servi, ja servētājs un serves uzņēmējs ir gatavi servei;
4.1.2. servētājam jāstāv laukumā (serves zonā), nešķērsojot serves līniju vai iedomāto serves līniju (sišanas brīdī) ar kājas kādu daļu;

4.1.3. servētāja pēdas kādai daļai ir jāpaliek nekustīgā kontaktā ar spēles laukuma segumu no brīža, kad ir uzsākta serve (punkts 4.2) līdz brīdim, kad tā ir veikta (punkts 4.3);
4.1.4. servētāja raketes pirmajam sitienam pa bumbiņas galviņu ir jābūt brīdī, kad bumbiņa ir pilnībā zemāk par servētāja sitiena roku;

4.1.5. servētāja raketes kustībai ir jābūt nepārtrauktai uz priekšu kopš serves sākuma (punkts 4.2) līdz brīdim kad serve izdarīta (punkts 4.3) (nav atļauta serves kustības pārtraukšana).

4.2. Kopš spēlētāji ir ieņēmuši savas pozīcijas, raketes galvas kustība virzienā uz priekšu ir serves sākums.

4.3. Serve ir izdarīta (punkts 4.2), ja kopš serves sākuma ar servētāja raketi ir trāpīts pa spīderi, vai, mēģinot servēt, servētājs netrāpa pa spīderi.
4.4. Servētājs neservē, līdz serves uzņēmējs ir gatavs. Tomēr, tiek uzskatīts, ka serves uzņēmējs ir bijis gatavs, ja ir noticis mēģinājums uztvert servi.

4.5. Pēc serves izdarīšanas spēlētājam ir atļauta kustība ārpus serves zonas.

4.6. Katra no pusēm izdara 3 serves, pirms tiesības to darīt ir otrai pusei.

4.7. Pie rezultāta 15:15 serves tiesības mainās pēc katra punkta.

5 Vienspēles

5.1. Serve un serves uzņemšana.

5.1.1. Spēlētājs servē no laukuma serves zonas.

5.1.2. Serve var tikt izdarīta no jebkuras pozīcijas serves zonā.

5.2. Spēles kārtība un atrašanās laukumā

Izspēles laikā pa spīderi pārmaiņus sit gan servētājs, gan serves uzņēmējs, katrs savā laukuma pusē, tik ilgi, kamēr bumbiņa atrodas spēlē (punkts 9).

5.3. Punktu skaitīšana un servēšana 

5.3.1. Ja servētājs uzvar izspēlē (punkts 2.3), servētājs iegūst punktu.

5.3.2. Ja serves uztvērējs uzvar izspēlē (punkts 2.3), tad serves uztvērējs iegūst punktu.

6 Dubultspēles

6.1.Serve un serves uzņemšana.

6.1.1. Servējošās puses spēlētājs servē no laukuma serves zonas

6.1.2. Abi uztverošās puses spēlētāji ir serves uzņēmēji.

6.2. Spēles kārtība un atrašanas laukumā

6.2.1. Pēc serves, bumbiņu var atsist jebkurš no uztverošās puses spēlētājiem (noteikums 6.5), spēle turpinās līdz beidzas bumbiņas izspēle (punkts 9).

6.2.2. Iepriekšējā seta zaudējusī puse (vai servējošā puse pēc izlozes (punkts 1)) sāk servēt nākamajā setā. Nav noteikts, kuram servējošās puses spēlētājam jāsāk servēt.
6.3. Punktu skaitīšana un servēšana

6.3.1. Ja servējošā puse uzvar izspēli (punkts 2.3), tā iegūst punktu.

6.3.2. Ja servi uztverošā puse uzvar izspēli (punkts 2.3), tā iegūst punktu.

6.4 Serves secība

Jebkurā spēlē serves tiesības mijas hronoloģiskā kārtībā (seko punktam 6.4.1-6.4.5):
6.4.1. No puses A, kurai ir tiesības uzsākt setu;

6.4.2.uz serves uzņemošās puses B spēlētāju,

6.4.3.uz puses A spēlētāju, kurš vēl nav servējis,

6.4.4.uz puses B spēlētāju, kurš vēl nav servējis,

6.4.5. uz sākotnējo servētāju, u.t.t.

6.4.6. Neviens no spēlētājiem nedrīkst servēt ārpus kārtas.

7 Kļūdas

Kļūda ir:

7.1. Ja serve netiek izpildīta atbilstoši noteikumiem(punkts 4.);

7.2. Ja izspēles laikā spīderis:

7.2.1. Nokrīt ārpus laukuma robežlīnijām (ne uz līnijas, ne laukuma iekšpusē);
7.2.2. Pieskaras griestu konstrukcijai vai sānu sienām;

7.2.3. Pieskaras spēlētājam vai spēlētāja drēbēm;

7.2.4. Pieskaras jebkuram citam objektam vai personai ārpus korta;

7.2.5. Satverta vai noturēta uz raketes un tad sviesta sitiena izpildes laikā;

7.2.6. Divreiz pēc kārtas sitienu izdarījis viens un tas pats spēlētājs. Tomēr, ja bumbiņa sitiena laikā trāpa pa raketes rāmīti un vienlaicīgi pa stīgoto daļu, tad tā nav kļūda;

7.2.7. Tiek secīgi sista gan vienam, gan otram partnerim pieskaroties pie bumbiņas;
7.2.8. Pieskaras spēlētāja raketei, bet neturpina lidot pretinieka laukuma virzienā;
7.3. Ja izspēles laikā spēlētājs:

7.3.1. Ielaužas pretinieka laukuma pusē ar raketi vai pats,

7.3.2. Kavē pretinieku izdarīt sitienu;

7.3.3. Ja spēles laikā tīšām novērš pretinieka uzmanību ar tādām izdarībām kā kliegšanu vai žestiem;

7.4. Ja spēlētājs pārkāpj noteikumus.

8 Strīda bumba

8.1. Kad ir noticis ‘Strīds’, tad kopš pēdējās serves netiek skaitīti punkti un spēlētājs, kurš servēja, servē atkārtoti.

8.2. Tas ir ‘Strīds’, ja:

8.2.1. Servētājs servē pirms serves uzņēmējs ir gatavs (punkts 4.4);
8.2.2. Serves laikā servētājs un serves uzņēmējs kļūdās vienlaicīgi;

8.2.3.Spēles laikā bumbiņa deformējas vai norāda uz citām defekta pazīmēm;
8.2.4.Pēc tiesneša domām, spēle ir traucēta vai pretējās puses treneris ir mulsinājis spēlētāju;
8.2.5.Līnijtiesnesis nav redzējis bumbiņas piezemēšanos un spēles tiesnesis nevar pieņemt lēmumu;

8.2.6. Ir noticis neparedzēts notikums vai nejaušība.

8.2.7. ja izspēles laikā laukumā parādās kāds objekts (tajā skaitā spīderis).
8.3. ‘Strīds ’ (angliski ‘Let’) saka tiesnesis vai spēlētājs (ja nav spēles tiesneša).

9 Bumbiņa ir ārpus spēles, ja:

9.1.Tā piezemējas spēles laukumā;

9.2.Ir pieļauta kļūda(punkts 7.) vai ‘Strīds’ (punkts 8.).